Electric Up – program that finances charging infrastructure

Through the “Electric Up” Program, developed by the Ministry of Economy, will be provided to support small and medium enterprises and HORECA, by financing investment projects for the installation of 22 KW charging stations for plug-in hybrid electric and electric vehicles and systems of photovoltaic panels.

The draft Emergency Ordinance for approving the program was adopted by the Government last week.

“The implementation of the programs aims to support small and medium enterprises, with the aim of economic recovery in the pandemic COVID 19, increase energy efficiency, reduce greenhouse gases by encouraging the production of electricity from renewable sources and the use of full electric and hybrid plug -in ”, the Government motivates its approach.

The minims aid will have a maximum value of 100,000 euros per beneficiary, representing a maximum of 90% of the value of eligible expenses.

The beneficiaries are represented of small and medium enterprises and Romanian legal entities, which have registered as main or secondary activity, according to the NACE (CAEN) codes, one of the activities corresponding to the HORECA field,

The amount necessary for the implementation of the “Electric Up” Program is 476 million lei in the first financing cycle. This is ensured annually, from the state budget, within the approved budgetary provisions for financing energy efficiency projects and developing renewable energy production capacities, with an impact on reducing greenhouse gas emissions, in the Ministry’s budget. economy.

The financing guide is approved by order of the Minister of Economy, which will be published on the institution’s website within a maximum of 30 days from the date of entry into force of the emergency ordinance.

According to the project, in order to implement the “Electric Up” financing program, for the period 2020-2026, the Implementation and Monitoring Commissions are set up, consisting of 7 members, employees within the Ministry of Economy.

For the activity within the Implementation and Monitoring Commissions, each member benefits from a gross monthly indemnity whose amount will not exceed 20% of the gross indemnity provided by law for the position of Secretary of State.

The Energy Efficiency Directorate of the Ministry of Economy will deal with the implementation of the program.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare

“ELECTRIC UP“

 

 

 

Luând în considerare consecințele economice predictibile, generate de  măsurile restrictive aplicate în contextul pandemiei internaționale de COVID – 19, necesitatea adoptării unor măsuri de natură economico-financiară reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, necesitatea și oportunitatea dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterea eficienţei energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, este imperios necesară acordarea unui sprijin întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, prin  finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Având în vedere Planul național de investiții și relansare economică în care sunt prevăzute granturi și programe de sprijin cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, care au ca obiectiv finanțarea nevoilor de investiții a întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA,

În vederea:

– asigurării necesității și oportunității de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra categoriilor întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, prin facilitarea instrumentelor de finanțare disponibile la nivel național,

– situația neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, reduceri de personal,

– faptul că situația economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar și de resurse umane înregistrate în urma situației sanitare, în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA,

– atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacității de producere de energie electrică din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice,

 

în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

 

Art. 1 (1) Se aprobă Programul “ELECTRIC UP“, privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.

(2) Programul se implementează print-un ghid de finanțare, respectiv Ghidul de finanţare a întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, care cuprinde:

  1. a) obiectul, scopul și obiectivul programului,
  2. b) procedura de depunere a solicitărilor și criteriile de validare a dosarelor aplicanților,
  3. c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus,
  4. d) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat,
  5. e) anexa nr.1 privind indicatorul de performanţă, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici şi cuantumul finanțării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și cel puțin a unei stații de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

 

Art.2 (1) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri autoritate competentă responsabilă pentru finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, pentru perioada 2020-2026.

(2) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția Eficiență Energetică, autoritate competentă responsabilă pentru implementarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul MEEMA, pentru perioada 2020-2026.

 

Art. 3 (1) Prin Programul de finanțare “ELECTRIC UP“ se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiari reprezentanți ai domeniului HORECA, persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro /beneficiar, reprezentând maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

(2) În cadrul programului de finanțare “ELECTRIC UP“, solicitantul depune o cerere de finanțare pentru un singur proiect, în fiecare ciclu de finanțare, conform art. 1 alin (2).

(3) Solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă obținută în cadrul Programului de finanțare a  întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și a cumulului ajutoarelor de stat.

(4) Sumele necesare implementării Programului “ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se asigură anual de la bugetul de stat,  prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform art. I alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 752/18.VIII.2020.

(5) Suma necesară implementării Programului “ELECTRIC UP“ este de 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.

(6) Modificarea sumei necesare implementării Programului “ELECTRIC UP” într-un nou ciclu de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în limita a 6%, conform  prevederilor art. I alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 752/18.VIII.2020.

(7) În procesul de implementare a Programului “ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se utilizează mecanismul decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis.

(8) În cadrul Programului “ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.

 

Art. 4 (1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu.

(2) Monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se face în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.

(3) Activitățile și cheltuielile eligibile sunt menționate în schema de ajutor de minimis.

(4) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat criteriile de eligibilitate și angajamentele prevăzute în ghidurile de finanțare care constituie Programul “ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia ori se constată că nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, se recuperează total ajutorul de minimis acordat.

 

Art. 5 Ghidul de finanţare a Programului “ELECTRIC UP“, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și montare a de staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, adresat întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, care se publică pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în maxim 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

 

Art.6 (1) În scopul implementării Programului de finanțare “ELECTRIC UP“, pentru perioada 2020-2026, se constituie Comisiile de implementare și monitorizare, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

(2) Fiecare Comisie se constituie în număr de 7 membri, salariați în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform atribuțiilor specifice, prevăzute în ghidurile de finanțare ale Programului “ELECTRIC UP“.

(3) Pentru activitatea din cadrul Comisiilor de implementare și monitorizare, fiecare membru beneficiază de o indemnizaţie lunară brută al cărei cuantum nu va depăşi 20% din indemnizaţia brută prevăzută de lege pentru funcţia de secretar de stat.

(4) Indemnizația prevăzută la alin. (3) se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, alocat programului de finanțare “ELECTRIC UP“, conform art. I alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 752/18.VIII.2020.

(5) Atribuţiile specifice, activităţile desfăşurate de către Comisii și remunerația membrilor se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

 

 

PRIM-MINISTRU

Ludovic ORBAN

Post a comment