Financing for EV Fleets and Charging Networks Start-Ups

Considering the Strategy on the National Policy Framework for the development of the market regarding alternative fuels in the transport sector and for the installation of the relevant infrastructure in Romania (Annex 1 to the GD no. 87/2018), there were meetings of the working group during which ways to identify the sources of financing available to legal entities intending to develop networks of charging points / stations, as well as for the purchase of fleets of vehicles using alternative fuels were discussed.

In this regard, find below, the material received from the FNCGM – National Credit Guarantee Fund for Small and Medium-sized Enterprises, at the request of the Ministry of Energy, which shares information on the financing sources (guarantee) available for developing technical solutions for all types of alternative fuels.

 


 

Către:         Ministerul Energiei

În atenţia:   Domnului Florin Cristian Gheorghe- Director general, Direcția Generală Țiței și Gaze Naturale

Ref. la:       Adresa dvs.înregistrată la FNGCIMM sub numărul RCP 1971/16.07.2019, prin care ne-ați solicitat prezentarea de informații privind sursele de finanțare (garantare) disponibile pentru dezvoltarea soluțiilor tehnice pentru toate tipurile de combustibili alternativi, în vederea diseminării informațiilor către persoanele interesate  

 

Stimate Domnule Director General,

Având în vedere solicitarea exprimată în cuprinsul adresei dvs.înregistrată la FNGCIMM sub numărul RCP 1971/16.07.2019, în sensul de a prezenta informații privind sursele de finanțare (garantare) disponibile pentru dezvoltarea soluțiilor tehnice pentru toate tipurile de combustibili alternativi, în vederea diseminării informațiilor către persoanele interesate, ca parte a activității desfășurate de grupul de lucru constituit în vederea implementării măsurilor din Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței combustibililor alternativi, vă comunicăm următoarele:

După cum probabil cunoașteți, FNGCIMM are ca misiune îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor, funcţionând în conformitate cu prevederile cap.IV al Legii nr.346/2004 privind stimularea creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), ale Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi ale Legii societăţilor comerciale nr.31/1990 (cu modificările şi completările ulterioare).

FNGCIMM este instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic Statul român reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și “are ca activitate principală acordarea din fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de garantare sau finanţare, precum şi orice alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite potrivit legii, precum şi de alte categorii de solicitanţi prevăzuţi în lege şi în actul său constitutiv, de la bănci sau din alte surse.”

FNGCIMM are convenții de colaborare semnate cu un număr de 26 de finanțatori parteneri și dispune de o rețea teritorială cu acoperire națională: 3 filiale (fonduri locale de garantare autonome Craiova, Focsani si Sf. Gheorghe), 3 sucursale regionale (Cluj, Iasi si Bacau) și 4 reprezentanțe locale (Ploiesti,Giurgiu, Suceava si Zalau). Este desemnat, prin legi speciale, să administreze fonduri publice de garantare (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) și să emită și să gestioneze garanții în numele și în contul statului (în baza unui mandat legal special încredințat de către Ministerul Finanțelor Publice), în cadrul unor programe guvernamentale prioritare.

 

Garanții din surse proprii (FNGCIMM):

–           Sunt garanții pentru credite IMM acordate pe baza capitalului propriu al Fondului, potrivit prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
–           Activitatea de garantare a început în anul 2002, când FNGCIMM a încheiat primele convenții de împărțire a riscului/convenții de garantare cu bănci partenere;
–           În 2006 Fondul a lansat un produs standardizat de garantare, convenția-plafon de garantare, care a permis, prin simplificarea procedurilor și scurtarea timpului de analiză/aprobare, o colaborare mai eficientă cu finanțatorii și multiplicarea numărului de garanții acordate IMM;
–           Din anul 2006 și-au început activitatea cele 3 fonduri locale de garantare, filiale ale FNGCIMM, care acordă garanții pe baza capitalizării proprii, urmând metodologia de garantare a FNGCIMM .

FNGCIMM poate acorda garanții individuale pentru creditele pentru investiții și pentru cele destinate finanțării capitalului de lucru, acordate de instituțiile de credit partenere IMM-urilor, cu o valoare maximă a garanției (în funcție de finanțator) de   2,4   mil. lei. Procentul de garantare este de maximum 80% din valoarea finanțării garantate, iar gradul de acoperire cu garanții este de min. 100% din valoarea creditului garantat (garanția Fondului + garanții reale).Comisionul garantare se determină în funcție de încadrarea într-o clasă de risc.

Pentru creditele destinate finanțării capitalului de lucru a fost implementat un produs de garantare simplificat (OPTIMM), cu un procent de garantare de 80% din valoarea creditului garantat și o valoare maximă a garanției de 200.000 lei, care corespunde unei valori maxime a finanțării de 250.000 lei, perioada maxima garantare fiind de 24 luni, cu posibilitate de prelungire. Singura garanție solicitată în completarea garanției acordate de FNGCIMM este fideiusiunea administratorilor și/sau asociaților IMM-ului beneficiar.

 

–       Din anul 2002, FNGCIMM acorda garantii individuale in baza conventiei EXPRESE, care se adreseaza tuturor beneficiarilor care ideplinesc calitatea de IMM.

Obiectul Convenţiei îl constituie garantarea de către Fond, în calitate de fidejusor, în mod expres, irevocabil şi neconditionat, a obligaţiilor de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc urmatoarele condiţii:

 

Valoarea maxima a garantiei este in limita echivalentului a maxim 2.500.000 EUR pe societate/grup.

Procentele maxime de garantare pentru garanţiile acordate in baza conventiei EXPRESA sunt de:
80% din valoarea finanţărilor acordate pentru realizarea de investitii;
50% din valoarea finanţărilor acordate pentru finanţarea activitatii curente, indiferent de durata finanţării.

 

Beneficiarul este incadrat in categoria IMM, potrivit Legii 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, şi respectă următoarele condiţii de garantare:

 1. a) IMM-ul nu este întreprindere în dificultate financiară, respectiv:

a.1) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci cand nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, din certificatul constatator de la Registrul Comerţului/extrasul Recom;
a.2) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci cand nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, din certificatul constatator de la Registrul Comerţului/extrasul Recom;
a.3) nu este subiect al unei proceduri de insolvenţă.
În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, acestea nu sunt în dificultate financiară dacă nu sunt subiect al unei proceduri de insolvenţă.

 1. IMM-ul nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, conform declaraţiei pe propria răspundere;
 2. Finanţatorul trebuie să se asigure că, la momentul aprobării, finanţarea este acoperită cu garanţii în proporţie de 100%, inclusiv garanţia Fondului.

 

Precizam ca beneficiarul poate opta pentru contragarantarea garantiei de catre FRC, optiune care are ca rezultat diminuarea comisionului de garantare prin aplicarea facilitatii de minimis a instrumentului de contragarantare.

Criterii de eligibilitate pentru contragarantare:

Beneficiarii contragaranţiilor sunt IMM-urile constituite ca societăţi comerciale, societăţi cooperative, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale ori persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data acordarii garanţiei:

 1. Nu este întreprindere în dificultate, respectiv:

a.1) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci cand nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, asa cum reiese din ultimele doua situaţii financiare anuale ale societatii, din certificatul constatator de la Registrul Comertului/extrasul Recom;
a.2) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii atunci cand nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, asa cum reiese din ultimele doua situatiile financiare anuale ale societatii, din certificatul constatator de la Registrul Comertului/extrasul Recom;
a.3) nu este subiect al unei proceduri de insolvenţă, conform verificarii site-ului Buletinului insolventei.

În cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, acestea nu sunt în dificultate financiară atunci când nu sunt subiect al unei proceduri colective de insolvenţă, conform verificarii site-ului Buletinului insolventei.

 1. Nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, conform declaraţiei pe propria răspundere dată de beneficiar la solicitarea garantiei. Sunt considerati eligibili şi beneficiarii pentru care s-a suspendat procedura de executare silita ca urmare a acordarii esalonarii la plata a obligaţiilor fiscale, asa cum rezulta din certificatul de atestare fiscala valabil la data acordarii garanţiei contragarantate;
 2. Nu sunt obiect al unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, conform declaraţiei pe propria răspundere;
 3. Suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis acordat pe baza prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru IMM cu activitate de transport rutier, conform celor rezultate din cumularea datelor din declaraţia pe propria răspundere dată beneficiar cu valoarea ajutorului de minimis sub formă de contragaranţie solicitat.
 4. Nu îşi desfăşoară activitatea în sectoarele:
 • pescuit şi acvacultura, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură[1];
 • producţia primara de produse agricole[2], astfel cum sunt enumerate în Anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene;
 • cărbune, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui[3];
 • siderurgie, construcţii navale şi fibre sintetice.
 1. Nu solicită garanţii aferente finanţărilor pentru:
 • activităţi legate de export către ţări terţe sau către state membre ale UE, respectiv activitatile legate direct de cantităţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • favorizarea utilizării produselor naţionale în detrimentul produselor din import;
 • achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;
 • producţia de armament, jocuri de noroc şi producţia de alcool şi tutun.
 1. Prezintă finanţatorului ultimele doua bilanturi anuale încheiate, cu exceptia start-up –urilor- (societăţi înregistrate la Registrul Comertului cu cel mult 36 de luni înainte de data solicitarii creditului contragarantat)
 2. Nu au popriri active pe conturile bancare deschise la finantator

 

Complementar în raport cu activitatea pe care o desfăşoară în nume şi în cont propriu utilizând mecanismele descrise mai sus, FNGCIMM poate fi “mandatat de către Ministerul Finanţelor Publice să desfăşoare, în numele şi în contul statului, activităţi specifice de garantare în scopul derulării unor programe guvernamentale pentru susţinerea unor sectoare ale economiei naţionale sau poate administra fonduri încredinţate de autorităţi publice centrale în vederea acordării de garanţii pentru scopurile/obiectivele stabilite de acestea ”, conform prevederilor art.5 alin.(2) coroborate cu prevederile art.8 din Actul constitutiv aprobat prin H.G. nr.1211/2001 rep., cu modificările și completările ulterioare.

Asigurându-vă și pe această cale, doamnule director general, de implicarea și angajamentul nostru ferm pe linia atingerii obiectivelor programelor guvernamentale pe care le gestionăm, reiterăm rugămintea de a inivita experţi din cadrul FNGCIMM la întâlnirile grupului de lucru constituit în vederea implementării măsurilor din Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței combustibililor alternativi, în cadrul cărora vor fi dezvoltate argumentele care susţin soluţiile de garantare complementare care pot fi implementate prin intermediul FNGCIMM şi vor fi stabiliţi paşii de urmat pentru implementarea acestora.

 

Cu deosebită considerație şi mulţumiri,

 

DIRECTOR GENERAL

Gheorghe Lăpădat

 

Direcţia Strategie, Programe Guvernamentale şi Relaţii Instituţionale

Director executiv,

Simona Mureşan

 

Sef serviciu strategie,

Elena Georgescu

 

[1] Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 17/2000

[2] Pentru acest sector FRC a emis si implementat o schema distincta de ajutor de minimis (Norma nr. 3/2011)

[3] Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205/2002, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 publicat in JO L 363/2006

Post a comment